Manteniment predictiu i preventiu

La seva empresa necessita reduir els costos de manteniment correctiu i els derivats de l’aturada i desmuntatge de maquinària. El manteniment predictiu i preventiu es basa en anticipar-se a l’avaria abans que els seus equips deixin de treballar en les condicions òptimes. Per fer-lo disposem de mitjans tècnics d’alta tecnologia i de tècnics especialitzats amb formació específica. Però, sobretot, som un operador professional en qui pot confiar per a l’anàlisi a fons de les seves màquines i instaŀlacions.

També li oferim la possibilitat de fer inspeccions periòdiques, d’obligat compliment en determinades instaŀlacions, realitzant les comprovacions estipulades per l’Administració i utilitzant instrumentació homologada i certificada.

1. Anàlisi predictiva per termografia. Aquest estudi informa sobre desequilibris de consum entre fases, connexions elèctriques en mal estat, excessos de consum, defectes en sistemes de dissipació de calor, elements elèctrics no operatius o problemes mecànics.

2. Estudis de qualitat de subministrament d’energia. Disposem d’equips capaços de registrar i analitzar diversos paràmetres elèctrics, com ara intensitats, tensions, harmònics i energies activa i reactiva.

3. Verificació de diferencials. Comprovació del funcionament d’interruptors diferencials segons el que disposen les normes CEI 64.8 612.9, CEI 64.8/6 apèndix D, EN61008, EN61009, EN60947-2 punt B 4.2.4.1 i VDE 0413 part 6.

4. Calibratge. Tenim equips certificats per mesurar pressions, temperatures i magnituds elèctriques. Verifiquem que els elements de seguretat operen i mesuren correctament.

5. Anàlisi de punts crítics i generació de plans de manteniment preventiu.

6. Controls de legioneŀlosi. Estem autoritzats per l’Administració i disposem de tots els mitjans tècnics per dur a terme les tasques necessàries de prevenció i control de la legioneŀlosi en instaŀlacions, complint les indicacions del Real Decret 865/2003 i el Decret 352/2004 de la Generalitat de Catalunya.

Fem projectes d’electrificació en baixa tensió tant en la indústria com en el sector terciari i disposem d’un departament específic...

El més important és que les seves instaŀlacions no s’aturin i, per tant, la nostra prioritat és respondre amb la màxima celeritat davant de...

Ens responsabilitzem de tots els tràmits necessaris per legalitzar la seva instal·lació, fent tot el procés de principi a fi. Només haurà de...