Electricitat Industrial

Fem projectes d’electrificació en baixa tensió tant en la indústria com en el sector terciari i disposem d’un departament específic per al disseny i muntatge d’armaris de distribució elèctrica.

L’assessorem tècnicament i li oferim propostes en àmbits tan diferents com sistemes d’enllumenat eficients, xarxes de canalització del cablejat, distribució de potència, serveis auxiliars i previsions d’ampliació, entre d’altres.

Fem el disseny i instal·lació del servei de distribució de fluids i, en particular, de l’aigua, en diversos materials com ara polietilè...

L’Administració obliga a determinades instaŀlacions a disposar de sistemes de protecció contra incendis. Per aquest motiu, posem a la seva...

Els sistemes de climatització són diversos, tot i que destaquen les aplicacions amb sistemes VRF (cabal variable de refrigerant) i el terra...