Política de Qualitat i Medi Ambient

Electricitat Verdú, SA (EVSA) és una empresa especialitzada en INSTAL·LACIONS, MANTENIMENT I INGENIERIA. Des de la seva fundació el 1959 ha tingut sempre una política d'innovació tecnològica tenint com a finalitat satisfer les necessitats de les parts interessades, vetllar per la seguretat dels seus treballadors i prevenir la contaminació ambiental de les seves activitats, productes i serveis.Per assolir aquest plantejament Electricitat Verdú, SA adquireix els següents compromisos:• Complir amb les disposicions legals i reglamentàries relacionades amb els productes i l'activitat de l'empresa.
• Proporcionar a tot el personal, el nivell de formació i aprenentatge necessari per al desenvolupament de les seves activitats relacionades amb la qualitat del producte i servei, i la gestió mediambiental de l'activitat per tal de minimitzar impactes.
• Disposar dels sistemes i de l'organització necessària per a l'assoliment de la qualitat exigida i la protecció del medi ambient, a través de l'enfocament basat en els processos, el cicle de vida i la prevenció de la contaminació.
• Controlar els productes en les diferents etapes del procés de prestació de servei, amb la finalitat de detectar les no conformitats abans del lliurament del producte al client, i poder prendre accions per a la seva resolució.
• Assegurar les condicions idònies de seguretat i salut laboral per a tot el personal de l'organització.
• Establir sistemes de millora contínua, a través de l'anàlisi de les dades, amb la finalitat de prevenir les no conformitats i complir i superar els objectius i metes adoptats.
• Desenvolupar els processos i eines que permetin fomentar la participació del personal en la millora del sistema de gestió implantat, així com disposar d'una comunicació fluïda i transparent de totes les parts interessades, tant internes com externes.A Martorell, el 17 de Gener de 2018

Fem el disseny i instal·lació del servei de distribució de fluids i, en particular, de l’aigua, en diversos materials com ara polietilè...

Disposem dels serveis d’enginyeria i la capacitat executiva per a la realització d’instaŀlacions de cablejat estructurat, en coure i fibra...

Ens responsabilitzem de tots els tràmits necessaris per legalitzar la seva instal·lació, fent tot el procés de principi a fi. Només haurà de...