Política de Qualitat i Medi Ambient

Electricitat Verdú, SA (EVSA) és una empresa especialitzada en INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D'ELECTRICITAT, AUTOMATITZACIÓ, XARXES DE COMUNICACIÓ, CLIMATITZACIÓ, FONTANERIA I CONTRA INCENDIS. Des de la seva fundació el 1959 ha tingut sempre una política d'innovació tecnològica tenint com a finalitat satisfer les necessitats de les parts interessades, vetllar per la seguretat dels seus treballadors i prevenir la contaminació ambiental de les seves activitats, productes i serveis.Per complir aquest plantejament Electricitat Verdú, SA adquireix els següents compromisos:


  • Complir amb les disposicions legals i reglamentàries relacionades amb els productes i l'activitat de l'empresa.
  • Proporcionar a tot el personal, el nivell de formació i aprenentatge necessari per al desenvolupament de les seves activitats relacionades amb la qualitat del producte i servei, i la gestió mediambiental de l'activitat per tal de minimitzar impactes.
  • Disposar dels sistemes i de l'organització necessària per a l'assoliment de la qualitat exigida i la protecció de l'entorn, a través d'l'enfocament basat en els processos, el cicle de vida i la prevenció de la contaminació.
  • Controlar els productes en les diferents etapes de l'procés de prestació de servei, amb la finalitat de detectar les no conformitats abans del lliurament del producte a client, i poder prendre accions per a la seva resolució.
  • Assegurar les condicions idònies de seguretat i salut laboral per a tot el personal de l'organització.
  • Establir sistemes de millora contínua, a través d'l'anàlisi de les dades, amb la finalitat de prevenir les no conformitats i complir i superar els objectius i metes adoptats.
  • Desenvolupar els processos i eines que permetin fomentar la participació de personal en la millora de sistema de gestió implantat, així com disposar d'una comunicació fluïda i transparent de totes les parts interessades, tant internes com externes.
A Martorell, a 1 de novembre de 2019

Tots els seus equips i instaŀlacions han de funcionar a ple rendiment per obtenir-ne la màxima productivitat. Per aquest motiu coŀlaborem...

Fem el disseny i instal·lació del servei de distribució de fluids i, en particular, de l’aigua, en diversos materials com ara polietilè...

Fem projectes d’electrificació en baixa tensió tant en la indústria com en el sector terciari i disposem d’un departament específic...